História baníctva-hutníctva-železiarstva
V spišskogemerskom rudohorí
Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí
banik
Modlitby

Modlitba havíře, když již vcházeti má do baňe.


Bože Otče můj láskavý, strážce i poklade pravý.
Já v jménu tvém předůstojném, poklony a chvály hodném,
s Svatým Petrem chci pracovat,
a povoláni mé konat.
V této země hlubokosti.
dokáž Pane, své štedrosti!
Dejž najít požehnáni tvé,
a zdaříš všecky práce mé.
Ke cti, chvále jména tvého,
a k živnosti těla mého.
Sešli tvé svaté Anjely,
kteří by mne sprovázeli,
v mém vcházení, vycházeni,
i ve všelikém činění.
A pakliby i mé tělo, v báni této zůstat mělo,
však buď milostiv mé duši. Pro tvou smrt, pane Ježiši, Amen.

Modlitba havíře po vyplnění šichty své.


Milosrdný, milostivý a dobrotivý Bože!
Jako se raduji, že se má šichta dokonala,
tak za to srdečně, chválu, čest a díky vzdávam,
že si nejen mé údy posilnil, aby práci svou věrně
a dostatečne vykonávati mohli, ale také i zato,
že si mne od všeliké škody a neštěstí milostivě
zachovati ráčil . A prosím tě, poníženě, ráčiž i dále
práce mé s prospěchem a požehnánim skropovati,
podle tvé dobrolíbezné vůle, dobré podzemní žily a
stále zdraví udělovati, a i pod zemí, tvou pomocí
a milosti mně přítomen býti. A kdy někdy práce své
zavřu, a duše má z této smrtelnosti bude se ubírati,
v tvé otcovské ruce ji odevzdávam.
To vše ráč učiniti pro tvého milého syna, mého
srdečně milého Pána a Spasitele, Ježiše Krista,
Amen.

Martin Lauček ev. farár , Vyšná Slaná 1776
Copyright © Kravec Jozef