História baníctva-hutníctva-železiarstva
V spišskogemerskom rudohorí
Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí Baníctvo v Spišskogemerskom rudohorí
banik

História slovenského baníctva v letopočtoch.

do 9. storočia
  740 začiatok baníctva v Kremnici
  743 začiatok baníctva v Banskej Štiavnici
  745 vznik Banskej Štiavnice
  770 vznik Kremnice
  898 zmienka o soľných prameňoch pri Prešove

do 13. storočia
1006 počiatky baníctva v Španej Doline a Starých Horách
1072 udelenie kutacích práv spišským baníkom uhorským kráľom Ľudovítom
1075 prvá zmienka o zlate v Banskej Belej
1075 okolie Kremnice v majetku Svätobeňadického kláštora
1156 obnovenie ťažby strieborných a olovených rúd
1217 započatá ťažba rúd v oblasti Banskej Štiavnice
1223 využívanie soľného prameňa pri Prešove
1225 počiatky dobývania medených rúd v Smolníku
1235 založenie Banskej Štiavnice
1239 písomne doložená banícka obec Hybe
1242 prvá zmienka o Plešivci
1242 prvá zmienka o osade Brzotín
1243 prvá zmienka o baníctve pri Dobšinej a Jasove
1245 opätovná výstavba Kremnice po zničení vpádom Tatárov
1250 založenie Revúcej
1251 objavené medené rudy v Španej Doline a Hodruši
1264 najstaršia zmienka o železorudných baniach v Krompachoch
1264 Gelnica povýšená na mesto a udelenie baníckych slobôd
1265 prvá písomná zmienka o Veľkom Krtíši
1265 Hybe povýšené na banské mesto a udelenie mestských a banských slobôd
1270 založenie Pukanca
1274 zaznamenaná varňa soli u Prešova
1275 najstaršia list. s pečaťou Ban. Štiavnice, ktorá je najst. mestskou pečaťou s baníckymi symbolmi
1280 založenie Kremnice
1282 prvá písomná zmienka o Krompachoch
1291 Rožňava, obdržala banské slobody

do 14. storočia
1310 boli uvádzané železorudné bane u Krompách na Slovensku
1317 bola Gelnica povýšená na kráľovské banské mesto
1321 boli založené strieborno rudné bane u Pukanca
1326 bola založená Dobšiná
1327 uhorský kráľ Karol Robert I. udelil banské slobody Kremnici
1328 bola Kremnica povýšená na slobodné kráľovské banské mesto
1330 bola zahájená ťažba zlata a striebra v Pezinku
1331 boli v Kremnici v prevádzke vodné kolesá a suché stupy
1332 bol Smolník povýšený na slobodné kráľovské banské mesto
1335 bola zahájené razenie florénov - kremnických dukátov v Kremnici
1337 boli dobývané zlaté a strieborné rudy u Novej Bane
1337 boli udelené bánske slobody Švedláru a Mníšku nad Hnilcom
1340 bola zahájená ťažba zlata a antimonitu u Pezinku
1341 bola založena osada Kufferbach, dnešné Rudňany
1344 boli udelené banské slobody Starej Vode
1345 bol Pukanec povýšený na kráľovské banské mesto
1345 bola Nová Baňa povýšená na slobodné kráľovské banské mesto
1350 bola založená Ľubietová
1352 boli v prevádzke hámre v Markušovciach
1354 správy o Rudňanoch, Kufferbachu a Poráči
1357 najstarší doklad o Revúcej
1359 písomná správa o Nižnom Medzeve a železorudných baniach v okolí
1368 boli vydané banské slobody pre Slovinky, Krompachy, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Jaklovce, Folkmár, Prakovce, Margecany a Helcmanovce
1376 bola podpísaná zakladacia listina Handlovej uhorským kráľom Ľudovítom I.
1379 bola Ľubietová povýšená na slobodné kráľovské banské mesto
1380 boli Brezno a Spišská Nová Ves povýšené na kráľovské banské mesta
1385 je doložená zmienka o najstaršej dedičnej štolni na Slovensku v Kremnici
1388 bol založený Zväz stredoslovenských banských miest podľa zápisov v mestských knihách Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice
1390 najstarší zmienka o strieborných hutiach v Banskej Štiavnici
1390 bola zahájená tažba ortuti u Malachova
1400 bola razená Horná Bieberova štôlňa v Banskej Štiavnici a letopočet tohoto roku je vytesaný do boku štôlne vo vzdialenosti 1600 m od jej ústia

15. storočie :
1414 vydané banské poriadky pre Rožňavu, Nadabulu a Čučmu
1433 Gelnica povýšená na slobodné kráľovské mesto
1443 veľké zemetrasenie v Kremnici a Banskej Štiavnici zničilo väčšinu baní
1443 veľký zával na Šturci /Kremnica/
1453 Banská Belá povýšená na slobodné banské mesto
1465 Mníšek nad Hnilcom sa stáva poddaným banským Mestom Spišského Hradu
1466 Banská Belá vstupuje do Zväzu stredoslovenských banských miest
1469 v Banskej Bystrici postavená prvá odstriebrovacia pec
1474 najstaršia zmienka o Poráči
1486 vydané nariadenie kráľa Ladislava II. o zmenách organizácie predaja rúd
1487 založenie Zväzu hornouhorských banských miest /Gelnica, Smolník, Rudabánya, Jasov, Telkibánya, Rožňava, Spiš. Nová Ves/
1492 zostavené Kremnické banské právo a poriadok
1494 zahájenie razenia Hodrušskej štôlne v Ban. Štiavnici, neskôr premenovanej na štôlňu cisára Františka Jozefa
1494 v Ban.Bysrici založená prvá verejná banská spoločnosť bratov Fuggerovcov pre obchod a ťažbu medi / prvá spoločnosť v Európe /
1496 ukončená stavby medenej huty v Tajove
1497 začiatok využívania zrážania medi v cementačných vodách v Smolníku Martinom Thurzom
1497 razenie štôlne Mikuláš v Hodruši
1498 otvorená baňa Csengö na strieborné a medené rudy v Čučme

16.storočie :
1504 zač.razenia Belianskej dedičnej štôlne pri Ban.štiavnici
1509 zahájenie razenia štôlne Dávid v Banskej Belej
1512 v Kremnici zavedené mokré stupy
1519 najstarší záznam o šachte Weiden v Ban.Štiavnici
1521 najstaršia zmienka o ťažení zlata u Rožňavy
1521 najstaršie správy o železorudných baniach v okolí Rožňavy
1523 vydané povolenie k slobodnému dobývaniu všetkých rúd v Uhorsku
1525 písomne doložená banícka klopačka v Hodruši
1533 v prevádzke štôlňa Klugabert v Bankách
1534 bola opustená štôlňa Windischeuten v Bankách
1535 prvé použitie žentúrového ťažného stroja v Banskej Štiavnici
1535 pri vymeriavaní baní v Španej Doline prvý krát použitý slovenský banský kompas
1537 štôlňa Matej v Hornej Rovni premenovaná na Nová Bieberová dedič. Štôlňa
1540 zhotovený bol opálový náhrdelník pre kráľovnú Izabelu z dubnických opálov
1549 zahájené razenie Svätojánskej štôlne v Ban.Štiavnici
1549 začiatok razenia dedičnej štôlne Sv. Trojica v Ban.Štiavnici
1552 prvé použitie banského kompasu v Ban. Štiavnici
1564 v Kremnici zavedené ,,rizne“ štvorkolesové vozíky na drevených koľajničkách ťažené koňmi, predchodcovia huntov
1571 hĺbenie šachty na ťažbu soli pri Prešove
1571 najstaršia správa o šachte Terézia, nazývaná Rosenkranz v Ban.Štiavnici
1571 najstaršia správa o šachte Klinger v Banskej Štiavnici
1573 medzi kráľom Maxmiliánom II. a uhorskou šľachtou uzavretie Narovnani o horách a kovoch
1574 ťažba ortute na Clippbergu u Gelnice
1580 zastavená ťažba ortute v Malachove
1584 najstarší záznam o štôlni Komberg pod Sitnom

17. storočie :
1604 zahájené hĺbenie šachty Ferdinand v Banskej Belej
1604 použité piestové strojové čerpadlá v Hornej Bieberovej štôlni v Ban.Štiavnici
1607 najstaršia správa o prevádzke štôlne Juraj v Banskej Belej
1609 Anselm Boetius popísal opustené opálové bane na Dubníku
1611 zahájenie razenia štôlne Sv.Trojice v Ban.Štiavnici-ukončené r. 1671
1612 začiatok razenia šachty Maximilián v Ban. Štiavnici
1618 písomný doklad o šachte a štôlni Matej na žile Siebenweiber v Ban.Belej
1618 v prevádzke šachta Ganz a štôlňa Štefan v Bankách
1619 zavedený vodoťažný žentúr na Hornej Bieber štôlni v Ban.Štiavnici
1626 zavedený prvý pákový vodoťažný stroj v Ban. Štiavnici
1627 8.2. bol Gašparom Weindlom prevedený prvý odstrel strelným prachom v ban na Hornej Bieber štôlni
1629 zahájené hĺbenie šachty Leopold v Ban.Belej
1631 začiatok hĺbenie šachty Žigmund na žile Ján v Ban.Štiavnici
1634 veľký celoslovenský štrajk baníkov
1642 mzdové štrajky baníkov v Ban. Štiavnici
1646 zahájená ťažba rúd v Máriahute
1646 začiatok razenia Ondrej štôlne v Banskej Štiavnici
1646 začiatok razenia šachty Wind v Ban. Štiavnici
1651 začiatok ťažby antimónu u Jasenova
1652 najstaršia správa o Bratskej pokladni v Ban.Štiavnici
1653 najstaršie správy o ťažbe rumelky v Rožňave
1671 zastavené razenie ded. štôlne Sv.Trojice v Ban.Štiavnici
1673 začiatok razenia šachty Leopold- Piarg v Ban. Štiavnici
1680 dobývanie olovených rúd v Ardove
1680 vypuknutie mzdových štrajkov v Španej Doline
1680 postavená prvá vysoká pec na Slovensku pri Dobšinej
1681 v Ban.Štiavnici postavená vežovitá klopačka so znakom Bratskej pokladne nad vchodoz
1684 prevedený pokus s vnútorným šlapacím kolesom pre pohon čerpadiel v Ban. Štiavnici

18. storočie :
1701 najstarší záznam o ťažbe ortute v Nižnej Slanej
1711 zahájenie ťažby antimónu v Ľubeli a Koniarkách /Liptov/
1722 v Novej Bani postavený I.Potterom prvý atmosferický parný ťažný stroj na na európskom kontinente
1725 obnovená technológia cementačných vôd na medených baniach v Smolníku
1725 zriadené banícke učilište v Banskej Štiavnici
1725 v smolníckych baniach zavedené drvenie rudy stupami a rozdružovanie na splavoch
1727 začiatok dobývania antimónu v Dechtárkach u Liptovskej Dúbravy
1730 prvé pokusy v Banskej Štiavnici s požitím uhlia
1733 počiatok dobývania antimonitu v Rožňave
1733 na Vindšachte v Ban.Štiavnici postavený Fischerom z Erlachu zdokonalený atmosferický parný stroj
1737 začiatok výučby na baníckej škole v Ban.Štiavnici
1738 postavené prvé dva váhadlové vodoťažné stroje J.K.Hella na bani Sieglisberg v Štiavnických baniach
1738 prvý krát požité kúžeľové bubny u ťažných žentúrov na šachte Alžbeta v B.Štiavnici
1739 začiatok dobývania antimónu u obce Vedro u Lipt.Dúbravy
1740 zahájené razenie dedičnej štôlne Rochus v Rudňanoch
1741 zavedené kyvadlá v Ban.Štiavnici
1745 navrhnutý vodostĺpcový čerpací stroj J.K.Hellom
1748 zahájené razenie dedičnej štôlne František v Ban.Štiavnici
1749 postavený prvý vodostĺpcový atmosferický vodoťažný stroj J.K.Hella na šachte Leopold v Ban.Štiavnici
1749 v B.Štiavnici zavedená M.Ziserom na žile Špitaler dobývacia metóda priečného pilierovania
1750 najstaršia zmienka o baniach na Hrádku /Ochtiná/
1751 zahájené dobývanie antimónu u obcí Kamenisté, Chabenec, Ostredok
1752 21.2. boli zatopené prešovské soľné bane a zahájené čerpanie soľanky
1752 najstaršia zmienka o štôlni a šachte Michal pri B.Štiavnici
1752 začiatok razenia šachty Schöpfer v Hodruši
1753 J.K.Hell postavil atmosferický parný stroj na šachte Amália B.Štiavnica
1753 začiatok dobývania antimónu u Rišianky /Lipt.Dúbrava/
1754 začiatok dobývania antimónu v Predpekelskej a Rakytovej /Lipt.Dúbrava/
1755 na šachte Amália /B.Š./postavil J.K.Hell čerpací stroj poháňaný stl. Vzduchom
1756 začiatok dobývania antimónu v Čertovej doline /lipt.Dúbrava/
1758 J.K.Hell postavil na šachte Königsegg v B.Štiavnici parný ťažný stroj
1763 bola zriadená banská škola v B.Štiavnici
1764 boli zahájené prednášky na katedrách chémie, mineralógie a metalurgie na Banskej akadémii v B.Štiavnici
1766 bolo objavené uholné ložisko v Badíne pri Zvolene
1768 profesor Baníckej akadémie Jacqin v B.Štiavnici predviedol prvý pokus s koksovaním slovenského uhlia
1768 objavené ložisko uhlia u Jedľových Kostolian /Zlaté Moravce/
1770 Académia Mettalurgica preložená z Prahy do B.Štiavnice
1773 vydal Ch.T.Dellius, prof. Banskej akadémie v B.Štiavnici prvú vysokoškolskú učebnicu baníctva : ,,Anleitung zu der Bergbaukunst“
1779 na šachte Ferdinand v B.Štiavnici prvý krát použité na ťažbu rúd drevené sudy namiesto mechov
1779 na uhorských baniach boli zavedené meračské knihy
1780 boli najdené kobalt a nikel v dobšinských rudách
1781 zrušené nevoľníctvo
1781 postavená prvá vysoká pec v Betliari
1782 začiatok razenia dedičnej štôlne vo Voznici /Hodruša/
1782 začiatok razenia dedičnej štôlne Jozefa II. v B.Štiavnici ukončená 1876,dĺžka 16.5km
1783 najstaršia zmienka o baníctve v Rákošbani
1784 začiatok razenia štôlne Ladislav v Slovinkách
1786 v Sklených Tepliciach založená Spoločnosť banských vied, 9.9. pri konaní prvého zjazdu baníckych a hutníckych odborníkov
1787 vydaný dekrét dvorskej komory o úrazových protokoloch
1798 ukončená ťažba ortute v Malachove
1799 zaradený zinok medzi nerasty
1799 objavené uholné ložisko u Brezna
1800 posledný záznam o ťažbe olovených a strieborných rúd u Čavoja /Prievidza/
1800 postavený nový solivar u Prešova a soľ bola vyrábaná odparovaním soľanky

19.storočie :
1801 objavené ložiská uhlia u Priechodu a Turca
1804 začiatok hĺbenia šachty František v Ban.Štiavnici
1808 začiatok hĺbenia šachty Štefan u Ban.Štiavnice
1821 založená Banícka priemyselná škola v Ban.Štiavnici
1822 objavené hnedé uhlie a lignit u Modrého kameňa
1830 začiatok dobývania ortute v Merníku
1830 začiatok ťažby sadrovca v Novoveskej Hute
1836 prvý krát v Uhorsku použité oceľové lano pre ťažbu na bani Kristína v Ban.Štiavnici
1840 začiatok razenia novej dedičnej štôlne v Kremnici
1842 zahájená ťažba rúd na Mlynkách
1844 začiatok ťažby rúd v Nižnej Slanej
1849 J.Couch skonštruoval prvú pneumatickú zbíjačku
1850 otvárka antimónových ložísk pri Poproči /štôlne Agneška, Dol. A Hor. Lukačka. Dol. a Hor. Berta, Sv. Štefan, Anna, Jozefka /
1853 namontovaný vodostĺpcový ťaž. stroj na šachte Ferdinand v Smolníku
1854 namontovaný vodostĺpcový ťaž. Stroj na šachte Jozef v Smoníku
1856 H.Bessemer dáva patentovať konvertor na výrobu ocele
1857 začiatok dobývania mangánovej rudy v Kišovciach a Švábovciach
1858 ukončenie ťažby oloveno zinkových rúd na Píle /Hnúšťa/
1858 ukončenie ťažby dobývania antimonitu v Zlatej Bani
1860 zahájená ťažba ortute v okolí Gelnice
1861 namontovaný prvý parný stroj na šachte Mária v Ban.Štiavnici
1864 na šachte Michal v Ba.Štiavnici nainštalované prvé ťažné klietky
1867 zavedená koľajová doprava na baniach v Spišsko-gemerskom rudohorí
1868 začiatok praženia rúd na VP Etelka v Nižnej Slanej
1868 prvý krát uplatnené záchyty ťaž. klietok podľa konštr. A.Pecha v Ban.Štiavnici
1870 objavený magnezit pri Hnúšti a Hačave
1870 začiatok hĺbenie šachty Pech v Smolníku
1875 začiatok razenia štôlne Klement v Čučme
1877 namontované tlakové vodné čerpadlo poháňané vod. turbínou na bani Sv.Trojica v Niž. Slanej
1878 ukončené razenie Voznickej ded. štôlne v Ba. Štiavnici / 16538.5 m/
1879 namontovaný prvý ťažný stroj na šachte Pech v Smolníku
1880 začiatok razenia štôlní Dol. Klement a Vincent v Čučme
1881 zahájenie ťažby magezitu v Ratkovskej Suchej /Jelšava/
1884 postavená prvá visutá lanovka na Slovensku medzi Železníkom a hutou v Likieri
1889 nasadenie prvej parnej lokomotívy na Slovensku, v štôlni Schöpfer v Hodruši /
1890 začiatok ťažby magnezitu v Jelšave
1890 začiatok zavádzania elektrických ťažných strojov
1892 namontovaná visutá lanová dráha v Rákošbani
1893 v Kremnici namontovaný prvý elektrický ťažný stroj
1894 začiatok spracovania rúd v prvej mechanickej úpravni v Máriahute (Žakarovce/
1894 postavená prvá pec na pálenie magnezitu v Jelšave
1894 v Solivare u Prešova namontovaný elektr. vrátok na ťažbu soľanky v kož.mechoch
1895 začiatok dobývania železných rúd v Slovinkách
1897 namontovaný prvý kompaudný parný ťažný stroj v Rákošbani
1897 zahájenie ťažby magnezitu v Lubeníku
1897 zavedené prvé trolejové elektr. banské lokomotívy v štôlni Alžbeta v Slovinkách
1897 zavedené mechanické separátne vetranie v Rákošbani
1898 postavená mokrá gravitačná úpravňa rúd v Máriahute

20. storočie :
1902 zavedený parný pohon ventilátorov v Rožňave
1902 objavené ložisko magnezitu v Lovinobani
1903 začiatok razenia štôlne Matej v Čučme
1904 zavedenie vŕtacích kladív Flottman v Smolníku
1906 zavedenie elektrických ventilátorov v Železníku
1906 zavedená magnetická separácia v úpravni v Máriahute
1906 postavená prvá flotačná úpravňa typu Elmore v Pezinku
1907 objavený magnezit v Ochtinej a Bankove
1908 začiatok výstavby manganových baní v Kišovciach
1908 nasadenie benzínových banských lokomotív na štôlni Rochus v Rudňanoch
1909 začiatok razenia štôlne Gabriela v Čučme
1910 založené Banícke Múzeum v Rožňave
1910 začiatok razenia šachty v Rudnej
1915 ukončenie ťažby olovených a zinkových rúd v Ardove
1919 začiatok ťažby azbestu v Dobšinej
1919 zrušená Banská akadémia v Banskej Štiavnici
1921 zavedené pneumat. vrtačky Eliot v mangánových baniach v Kišovciach-Švabovciach
1921 na šachte č.4 v Kremnici spustená do prevádzky hydroelektráreň v hĺbke 245 m, poháňaná vodou z turčekovského vodovodu zo 14. storočia
1922 ukončenie ťažby drahého opálu na Dubníku
1925 zahájená prevádzka v novom solivare pri Prešove
1926 položené základy novej bane – Spišská baňa / Mníšek nad Hnilcom/
1928 zavedené elektr. čerpanie soľanky v Solivare
1934 prvý krát požitý železobetón ako jamová výstuž na šachte v Drnave
1934 zavedené elektrické a benzínové bezpečnostné lampy na mangáne v Kišovciach
1939 otvárka bane na niklovú rudu v Pezinku
1939 otvárka bane Tinesgrund u Dúbravy
1939 otvárka bane na uhlie Rudolf /terajší Mier/ v Novákoch
1939 ukončená ťažba antimonitu v Spišskej bani
1940 založenie Zlatej bane u Dúbravy
1941 založenie bane Jasenie pri Dúbrave
1944 ukončenie ťažby na štôlni Anna pri Poproči
1951 začiatok výstavby banského závodu Lehota a Dolina /Veľký Krtíš/
1951 začiatok ťažby medenej rudy na žile Rozália v Hodruši
1952 ukončenie ťažby antimonitu v Čučme
1958 ukončenie prevádzky na šachte Lill v Hodruši
Copyright © Kravec Jozef